ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Какво постигнахме по проект „Имам една мечта“

header largo dream

25 март 2024 година

 

Проект "Имам една мечта" има за цел да оцени, приложи и разпространи с подкрепата на своите норвежки партньори /норвежката застъпническа организация Сдружение KUN - център за равнопоставеност и многообразието, имаща голям опит в овластяването на уязвимите социални групи, отдадена на каузата за защита на правата на жените и малцинствата/ нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез директно застъпничество, което ги овластява и им позволява да се организират и да отстояват интересите си пред местни и централни власти, базирано на следните елементи:

а) развитие на лични умения и самочувствие

и

б) прилагане на иновативни норвежки модели за пряко застъпничество чрез методите на  изкуството и културата.

Този проект има за задача:

а) да изгради вътрешна (за ромската общност) и външна (за общественото мнение) среда, демонстрираща уважение към ромските жени като личности и в същото време

б) да предостави на ромските жени инструменти, за да отстояват себе си като субекти, които могат да се борят за своите права, интереси и мечти. Проектът реши тази задача посредством иновативни методи за овластяване чрез пряко застъпничество.

 

Постигнати количествени резултати за 30 месечното изпълнение на проекта:  

 

 1. Екипът по проекта от българска страна е провел 33 екипни срещи;
 2. В рамките на проведените 18 бр. двудневни обучения по меки умения 3мата обучители са обучили 315 участници от 6 населени места;
 3. Организирани са 18 събития, като проведените публични дискусии са 6 в шест населени места с участието на около 150 човека;
 4. Проведени са също така и проучване от българска и от норвежка страна чрез организирането и провеждането на 6 бр. фокус-групи и 17 дълбочинни интервюта за проучване на проблемите, предизвикателствата и възможностите пред ромските жени с участието на 63 бр. представители на целевата група в градовете Кюстендил, Радомир и Дупница;
 5. В резултат са написани 4 бр. доклади (1. Доклад „Защо мечтите отлитат на юг“; 2. Проучвания „Ромите в ЕС и Норвегия: предизвикателства и най-ефективни практики за овластяване“, с автори Хелене Рьод и Кирил Гурвич, KUN Център за равенство и многообразие, Норвегия; 3. Проучвания за емпирично проучване посредством дълбочинни интервюта с представители на целевите групи, проведени от KUN Център за равенство и многообразие, Норвегия; 4. Доклад за дейността на ромските клубове „За изобретяването на биографията, за управлението на свободното време и за умението да се чуваш, когато си говориш“). Бяха отпечатани 5 вида комуникационни и информационни материали (информационна брошура, постер, книжка с лични истории „Шарена меланхолия“, доклад „Защо мечтите отлитат на юг“; доклад от проучване „Ромите в ЕС и Норвегия: предизвикателства и най-ефективни практики за овластяване“);
 6. В рамките на 160 сбирки сбирки на ромски женски клубове участие взеха над 300 участнички, като те осъществиха 6 застъпнически кампании в рамките на шест населени места и пътуваща изложба с 22 отделни фотографии, както и две национални срещи на кубовете с участието на 74 човека;
 7. В рамките на комуникационна и информационна кампания за обществено осведомяване регистрирахме 24 696 посещения на сайта по проекта, 47 бяха качените постове на сайта, и изработихме 3 документални репортажи, посветени на ранните бракове, на мечтите на ромските жени за развитие и на образованието сред ромите;
 8. Захранихме FB профила на проека с над 60 отделни постове, които генерираха над

70 000 човека обхват на информационна кампания. Преобладаващите градове на посетителите, са: Кюстендил, София, Дупница , Благоевград и Перник. Водещите три държави, от които са посетителите, са: България,  Германия и  Великобритания. В интернет пространството отчетохме около 50 отделни отразявания на наши събития чрез публикувани статии и репортажи.

 

Постигнати качествени резултати

 

1 Проучвания

Колегите от Норвегия по метода Desk research извършиха проучване на добри практики за овластяване на ромите в ЕС чрез директно застъпничество, като представиха конкретни проекти, кампании и инициативи за овластяване чрез директно застъпничество, които ще послужат за прилагането на този иновативен метод и у нас. Освен това посредством проведени дълбочинни интервюта те изготвиха и доклад за положението на ромите в Норвегия, като темите, засегнати в него, са  описание на дискриминацията на жилищния пазар, образование и труд, неравенство между половете, включително домашно насилие, антициганизмът и овластяването. От българска страна подготвихме „Шарена меланхолия“ – сборник с лични женски ромски истории и опитът на жени ромки, които са постигнали успехи в различни професионални и житейски сфери, а така също и огледално непредставително качествено проучване „Защо мечтите отлитат на юг?“ чрез методите за качествени социологически проучвания (дълбочинни интервюта и фокус-групи) за положението, проблемите, предизвикателствата и възможностите пред ромските жени в България  (с цел анализ на различните гледни точки по въпросите на овластяването на ромските жени). 

2.Обсъждания

По проекта бяха организирани и проведени 6 бр. eднодневни обсъждания в 6 града на страната (Кюстендил, Ботевград, Дупница, Ракитово, Радомир, Благоевград). Целта на срещите беше да бъде представен проектът, да бъдат споделени добрите практики, изводите и препоръките от проучванията, а така също и да бъде обсъдена идеята за сформиране на женски ромски клубове в 6те града. В срещите взеха участие над 130 представители на целевата група (активни ромски жени от местните общности), подбрани с помощна на 6 бр. местни НПО. Партньорите ни от КУН се включиха с насърчителен видео поздрав - разказ за своя опит с овластяването на уязвими групи, находките и заключенията от проведените от тях проучвания. 

3 Ромски женски клубове -въздействие /резултати- целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании. Участниците дискутират различни теми, свързани с проблеми в ромските махали /здравеопазване, инфраструктура, образование, възможности за развитие/, ромски обичаи, традиции, начин на живот, ромска кухня, история на ромския етнос, занимания в свободно време, възможности за кариерно развитие и подобряване на жизнения статус, ролята на жената в ромската общност и т.н. Координатори на клубовете бяха ромски жени от местните общности, които привлякоха участнички в клубовете, организираха сбирките и ръководеха дейностите, т.е постигнахме пряко ангажиране в организацията на проекта и на местните клубове на местно ниво, и където жените сами се организираха. Екипът на проекта подпомогна дейността с методическо ръководство.

 • Обучения по личностно развитие - въздействие /резултати – бяха проведени редица поредица от обучения за личностни умения и меки умения на различни теми /умения за работа в екип, себеувереност и себевъзприятие, борба със стереотипи и предразсъдъци, управление на времето, възможности за себеразвитие/, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост. Участието в обученията даде ново самочувствие и знания на участничките, въздейства на местно ниво за разчупване на стереотипите за ролята и мястото на ромската жена.

 

 

 1. Застъпнически кампании -въздействие/резултати – те се проведоха в шест населени места, основната им цел беше разрешаване на местни проблеми от различни сфери, и развиха потенциала на представителите на целевите ни групи да се самоорганизират, да демонстрират самоовластяването, да си поставят цели и системно да ги постигат. Общото между тях е, че представят проактвното гражданско поведение на местни жители от ромски квартали в населените места, които проявяват грижа и отговорност към подобряването на живота на своите местни общности. В рамките на тази дейност е приложен иновативният метод за овластяване чрез директно застъпничество, което е и главната цел на проекта, като изпълнението на местните кампании се ръководеше от ромските женски клубове и участниците в тях.
 1. Информационна кампания - въздействие /резултати

Кампанията  стигна до огромен кръг от целевата група и от широката публика, като тя беше генерична и платена. Информация за всички събития и новини по проекта редовно се качва на официалния сайт на проекта, а така също и на FB профила по проекта,.Тази информация продължава да се разпространява сред партньори на Сдружение ЛАРГО и се подава към Оператора на средства. Проектът се радва на засилено обществено внимание и интерес.

 

 1. Пътуващата изложба за директно застъпничество чрез photovoiceвъздействие/резултати -резонираха на национално ниво и показаха ромските жени по съвсем различен начин - както в общностите и семействата, така и в обществото като цяло: амбициозни, уверени, успешни, независими, упорити, комбинативни, граждански и икономически активни. Пътуващата изложба разкрива множеството лица на успелите ромски жени - част от общността на ромите в страната, които са живият пример за останалите, и демонстрират позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от шест населени места с ромска общност. Те са образовани, красиви, амбициозни и са твърдо решени да работят избраните от тях професии. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват, че могат, че знаят и че ще успеят да се реализират в своите области. Преподавател по български, английски език и по математика, социален работник, експерт застъпничество, майка, собственик на кабинет за неотложна манипулационна- медицинска грижа, лаборант, здравен медиатор, студент, бъдещ геолог, гримьор,

фризьор, собственик на малък бизнес – тези жени са живото доказателство, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

 1. Устойчивост на проекта

Чрез проекта въведохме и апробирахме модела на директно застъпничество, който овластява целевите групи и им позволява да се организират и да отстояват интересите си пред местни и централни власти. ЛАРГО и целевите групи на ЛАРГО развиха капацитета си да организират и да провеждат успешни кампании за директно застъпничество в различни сфери - здравеопазване, социални политики, образование, култура и др. Добрите практики за директно застъпничество са достъпни за всички НПО и неформални граждански обединения, които биха искали да ползват този механизъм за защита на интересите си. Резултатите ще са устойчиви, тъкмо защото чрез проекта показахме, че моделът е приложим и у нас, работи ефективно и опитът, който натрупахме от апробацията му е достъпен за всички. Практиките за директно застъпничество вече успешно се възпроизвеждат и за решаване на други граждански каузи в различни места на страната - по проект на ЛАРГО към USAID - в Дупница, Кюстендил и Радомир, където има застъпнически кампании за върховенство на правото и по новия проект на ЛАРГО към Български фонд за жените, където ще има обучения по темата на национално ниво. Подходът за директно застъпничество влезе и в програмата по гражданско образование в испанската гимназия в София и в Софтуни гимназия БУДИТЕЛ. 

 

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Заключителна пресконференция на сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“

header largo dream

22 март 2024 година

 

На 22 март 2024 г. в пресклуба на БТА в гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Имам една мечта“.

Проектът на Сдружение “Ларго” в партньорство с норвежката застъпническа организация Сдружение “KUN” бе с продължителност 30 месеца и се изпълни в шест града в страната (Кюстендил, Дупница, радомир, Ботевград и с. Ковачева, общ. Септемрви).

Основните дейности по проекта бяха насочени в прилагане на нови методи за овластяване на целевите групи - ромски жени и девойки, и защитата на правата на жените и малцинствата, чрез метода на директното застъпничество, който ги овластява и им позволява да се организират и да отстояват интересите си пред местни и централни власти.

По време на пресконференцията бяха представени основните резултати от дейностите по проекта, планове за продължението на проекта, както успешни истории и утвърдени модели от преки участници в проекта.

 

 Вижте пълен видеозапис на заключителната пресконференция на сдружение ЛАРГО по проект „Имам една мечта“.

final pk

Запис на пресконференцията можете да откриете и на сайта на Българска телеграфна агенция

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Ромската кухня и храненето при ромите в Норвегия

header largo dream

21 март 2024 година

 

Храната е важна част от ромските традиции. За гордостта на семейството е важно да може да предложи на гостите си добре приготвена и богата храна. По традиция готвенето е задача на жените. Момичетата се учат от ранна възраст да приготвят както традиционни ромски ястия, така и други храни. Когато една млада двойка се омъжи, обикновено живее при родителите на мъжа през първата година след сватбата. През този период свекървата учи снаха си на това, което знае за готвенето. Днес има и немалко мъже, които се изявяват като добри готвачи.

Ромските ястия се различават значително между отделните подгрупи при ромския етнос. Въпреки, че ранните корени на ромите са в Индия, в норвежката ромска кухня няма доказателства за това, тъй като те живеят в Европа от стотици години. Норвежкото национално ромско малцинство е включило в своите ястия много елементи от Балканите и Централна Европа. Например има много ястия с кисело зеле, варено главесто зеле, картофи, чушки, пилешко месо, кнедли и супи. Норвежките роми приготвят и разновидност на унгарското ястие гулаш. Ястията също често са адаптирани към простия, скитнически начин на живот, който ромите са водили в миналото. Много от ястията могат да се приготвят в един съд на открит огън, като се използват съставки, които преди това са били евтини и лесни за транспортиране. Когато ромите са на път в наши дни, храната е важна част от традицията. Тя е начин да се съберат заедно. Семействата се редуват да домакинстват в къмпинга. Домакинята често се грижи да сервира традиционни ястия на всички на масата, като например шач шукло - различни видове месо с кисело зеле, или сарми - зелеви листа и чушки, пълнени с месо и ориз. Друго традиционно ястие е хабариме - яхния с месо, гъби, ориз, зеленчуци, оцет, пшенично брашно и черен пипер.

Ромското тържество трябва да включва голямо разнообразие от ястия и изобилие от всичко. Когато ромският културен център „Романо кер“ в Осло организира партита, поднасянето на ромска храна е начин да се демонстрира гостоприемство и посетителите от неромски произход да опознаят ромската култура.

Ромите не са склонни да създават рецепти или да посочват колко да използват от всяка съставка. Готвачите използват зрението си, опитът и вкуса си, за да постигнат правилния баланс на съставките. По същия начин те рядко измерват времето, през което храната се вари или се приготвя, а използват сетивата си за зрение и вкус, за да определят кога ястието е готово.

Ето и две видео рецепти от норвежката ромска кухня - гулаш и Печено пиле с паста в сос от чесън и магданоз.

 

Тук можете да видите мини готварска книга с рецепти от ромската кухня от Норвегия.

 

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

ПРОЕКТ „ОПОЗНАЙТЕ НИ“

header largo dream

21 март 2024 година

 

"Опознайте ни" е проект, който ще спомогне за повишаване на знанията за националните малцинства и коренното население на Норвегия, и който се инициира и администрира от Сдружение КУН – Център за многообразие и равнопоставеност, Осло, Норвегия.

Целта на проекта "Опознайте ни" е да се повишат експертните знания за националните малцинства и коренното население на Норвегия. Предисторията на проекта е осъзнаването на факта, че норвежкото население не разполага с достатъчно знания за групата „квен“/норвежките финландци, евреите, горските финландци, ромите и ромите/татарите. Липсват и познания за шестте групи саами, които имат дълга история в Норвегия: Скалт саами, северни саами, луле саами, пите саами, уме саами и южни саами. Това беше ясно подчертано в доклада на Норвежкия институт за правата на човека от 2022 г. Чрез сайта по проекта, който съдържа подкасти, филми, снимки и хронология на важни исторически събития, споменати в подкастите, ще се запознаете с историята на различните групи.

В клиповете по- долу норвежките участници от ромски произход разказват за това какво е най-добре за тях с техния произход, но също така и какво според тях норвежкото население трябва да знае за групата и какво е важно за тях за бъдещето.

В рамките на проекта тежкият период на норвежкия преход в Норвегия от средата на XIX в. до следвоенния период ясно се очертава като обща историческа рамка, която има последици за всички групи. Норвежкият език е заличен, семействата са разделени едно от друго, лишени са от земя, която са притежавали в продължение на векове, и е допринесъл за преследване и смърт. 

В същото време има и сходства, що се отнася до значението на музиката, занаятите и не на последно място - значението на общността и силата на единството. Не на последно място става ясно колко е важно да се познава историята, за да се разбере настоящето.

Проектът е финансиран от Bufdir.

Видеоинтервю – Сомнакай, ром от Норвегия

Видеоинтервю – Палермо, ром от Норвегия

Видеоинтервю – Аморина Лунд, ромка от Норвегия

 

kjennoss no orig orig

 

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Кампания за Обществено осведомяване“ по проект "Имам една мечта"

header largo dream

18 март 2024 година

 

В рамките на изпълнение на Дейност 5. „Кампания за Обществено осведомяване“ бяха подготвени и отпечатани 100 бр. постери и брошури, които се разпространиха на срещи и събития на Клубовете в градовете: Кюстендил, Дупница, Радомир, Ракитово и с. Ковачево, Община Септември.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

 

 

o-osv-
o-osv-
o-osv-
o-osv-
o-osv-
 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Покана за заключителна пресконференция по проект „Имам една мечта“

header largo dream

07 март 2024 година
 

pr dream poster 640Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил ви кани на заключителна пресконференция по проект „Имам една мечта“, която ще се проведе на 22 март 2024, петък, от 11:00 ч. в пресклуба на БТА в Кюстендил, ул. Хан Крум 19.

 

В рамките на три години в изпълнение на проекта сдружение „ЛАРГО“ в партньорство с норвежката застъпническа организация Сдружение KUN - център за равнопоставеност и многообразие приложи нови методи за овластяване на целевите групи - ромски жени и девойки, и защитата на правата на жените и малцинствата чрез метода на директното застъпничество, който ги овластява и им позволява да се организират и да отстояват интересите си пред местни и централни власти.

Ще бъдат представени основните резултати от дейностите по проекта, планове за продължението на проекта, както и ще чуете успешни истории и утвърдени модели от преки участници в проекта.

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

Проектът „Имам една мечта се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Имам една мечта“ е да апробира, приложи и разпространи иновативни методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 57 за месеца - 1022 общо - 31727

Currently are 3 guests and no members online