ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Резултати от работата на Сдружение ЛАРГО за периода април – юли 2023

header largo dream

28 юли 2023 година

Екипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил има удоволствието да Ви информира за хода на изпълнението на проект „Имам една мечта“.

Продължава работата на активно развитата от март 2023 насам мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир. Целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании. Участниците дискутират различни теми, свързани с проблеми в ромските махали /здравеопазване, инфраструктура, образование, възможности за развитие/, ромски обичаи, традиции, начин на живот, ромска кухня, история на ромския етнос, занимания в свободно време, възможности за кариерно развитие и подобряване на жизнения статус, ролята на жената в ромската общност и т.н.

Паралелно с провеждането на клубните сбирки в периода март – юни 2023 бяха проведени и поредица от обучения за личностни меки умения на различни теми /умения за работа в екип, себеувереност и себевъзприятие, борба със стереотипи и предразсъдъци, управление на времето, възможности за себеразвитие/, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост.

На 8 и 9 юли 2023 г. участниците  в клубовете имаха възможност да се срещнат и запознаят на живо в рамките на първа национална среща на представителите на клубовете, която се проведе в с. Баня, общ. Разлог. В продължение на два дни жените от шестте населени места / Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир/  имаха възможността обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им. Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии и планове за директни застъпнически кампании по отделни населени места.

В рамките на осведомителната информационна кампания през юли и август 2023 бяха изработени и три видеопослания – репортажи, посветени на раните бракове, образованието и ролята и мечтите на ромската жена.

Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог. Много ми харесва да уча за болката. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко“, казва Запринка от с. Ковачево.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

През последните години обаче все повече млади момичета от ромския етнос у нас отиват далеч над установените правила и норми в общността, в която живеят.

Тези жени са обединени от проекта „Имам една мечта“, който изпълнява сдружение ЛАРГО Кюстендил в партньорство със сдружение КУН Норвегия. Основната му цел е да приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на ромските жени и девойки чрез личностни умения и застъпничество, да допринесе за среда, която да зачита ромската жена като личност, а жените да могат да отстояват правата, интересите и мечтите си. Те са създали свои клубове като пространства за сбъдване на мечти без ограничения. Повече:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години “, признава Васи от Врачеш. „Моите родители не са лоши, но те живеят още с традициите. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам. Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи “.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения. Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Ти ако вярваш в себе си, абсолютно всичко можеш да направиш“ – Фонданза, с. Ковачево

Ромите в България обаче все още остават изключени от образованието, а част от причините за това са изпращането на ромски деца в специални училища, дискриминацията,  трудният достъп  до образование поради бедност.

Бедността и липсата на образование  образуват порочен кръг.Поради ограничената осведоменост и липса на финансови възможности, ромските общности често имат и значително по-лош здравен статус.

Затова ако младите роми имат по-добър достъп до образование, те ще могат да са по-силни застъпници на своята общност в бъдеще.  Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

ПОКАНА Национална среща на представители на ромски женски клубове

  • Upcoming Event Date: 8 -9 юли 2023

header largo dream

03 юли 2023 година

8 -9 юли 2023, хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог

Сдружение ЛАРГО организира Национална среща на представители на ромски женски клубове по проект проект ACF 709 “Имам една мечта”, която ще се състои на 8 и 9 юли 2023, събота и неделя, в хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог.

Срещата ще е посветена на това, участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, Септември, Кюстендил, Радомир и Ботевград да се запознаят, да обменят опит относно изграждането и функционирането, и

осъществената дейност на мрежата от женски клубове, обратна връзка от преминатите обучения; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете, успехите и трудностите на им.

Ще обсъдим и ще планираме заедно следващите конкретни оставащи дейности по по проект „Имам една мечта“ до края на изпълнението му.

Програма

8 юли 2023, събота

10,00-10,30 – Пристигане, регистрация

10,30-11,30 – Откриване на срещата.

11,30-12,00 – кафе пауза

12,00 -13,30 - Изграждане на мрежа от женски ромски клубове и обучения – обратна връзка от обученията; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете /сформиране, формат, клубно функциониране, теми, членове, трудности, предизвикателства, успехи, проблеми/.

13.30-14.30 – Обедна пауза

14,30 -15,30 - Свършеното дотук по проекта. Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на следващи конкретни оставащи дейности по проекта до края на изпълнението му. Развитие на клубовете след приключването на проекта.

15,30 -16,00 - кафе пауза

16,00 -17,00 – Видео послание от Сдружение КУН, Норвегия на тема “Визуално застъпничество” – методи, подходи и опит на партньора. Обсъждане и брейнсторминг за идеи за прилагане в работата на клубовете.

Работа по казуси на тема застъпничество.

17,00 - 19,00 – свободно време

19,00 - 20,30 – вечеря

9 юли 2023, неделя

Закуска

09,30 - 11,30 – Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на застъпнически кампании. Работа по малки групи за обсъждане на идеи. Планове за реализация на застъпнически кампании – нужди, ресурси, кампания за

осведомяване. Обобщение и завършване.

12,00 - кетъринг и отпътуване

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Сдружение "Ларго" ще проведе обществена дискусия по проект "Имам една мечта" в град Кюстендил

На 18 ноември (петък), Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил организира обществена дискусия по проект "Имам една мечта". Тя ще се проведе в град Кюстендил, от 14:00 часа, в сградата на НТС, зала 2.

Каним ви да отразите дискусията в медията, която представлявате. Проектът "Имам една мечта" има за цел да оцени, приложи и разпространи с подкрепата на своите норвежки партньори нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез застъпничество, базирано на развитие на лични умения и самочувствие и прилагане на иновативни норвежки модели за пряко застъпничество чрез методите на изкуството и културата.

Проектът цели да създаде среда, демонстрираща уважение към ромските жени като личности и в същото време да им предостави инструменти, за да отстояват себе си като субекти, които могат да се борят за своите права, интереси и мечти. Проектът ще реши тази задача посредством иновативни методи за овластяване чрез пряко застъпничество.

 "Имам една мечта" се реализира съвместно с норвежката неправителствена организация KUN, които имат голям опит в овластяването на уязвимите социални групи и са отдадени на каузата за защита на правата на жените и малцинствата.

Проектът ще се изпълнява в шест града с ромски общности в България - Кюстендил, Дупница, Благоевград, Радомир, Ракитово и Ботевград. Избрахме тъкмо тази градове, заради ярките прояви на ромски активизъм в тях по някои от най-важните теми, които засягат благополучието на ромските общности – майчино и детско здраве, образование, политики за социално включване. В продължение на 30 месеца са предвидени провеждане на проучвания за ситуцията на ромските жени у нас и в Норвегия, провеждането на дискусии, създаването на шест женски клуба, информационна обществена кампания и обучения за ромски активистки.

Целта на срещата в Радомир е запознаване с екипа, целите и предвидените дейности на проекта, представяне на резултати от проучванията на проблемите, предизвикателствата и възможностите пред ромските жени в България, в ЕС и в Норвегия, както и провеждане на обсъждане за ромски женски клубове.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Сдружение Ларго организира обществена дискусия по проект "Имам една мечта" в град Радомир

На 17 ноември (четвъртък), Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил организира обществена дискусия по проект "Имам една мечта". Тя ще се проведе в гр. Радомир, от 15:00 часа, в Народно читалище "Напредък 1895".

Проектът "Имам една мечта" има за цел да оцени, приложи и разпространи с подкрепата на своите норвежки партньори нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез застъпничество, базирано на развитие на лични умения и самочувствие и прилагане на иновативни норвежки модели за пряко застъпничество чрез методите на изкуството и културата.

Проектът цели да създаде среда, демонстрираща уважение към ромските жени като личности и в същото време да им предостави инструменти, за да отстояват себе си като субекти, които могат да се борят за своите права, интереси и мечти.

Целта на срещата в Радомир е запознаване с екипа, целите и предвидените дейности на проекта, представяне на резултати от проучванията на проблемите, предизвикателствата и възможностите пред ромските жени в България, в ЕС и в Норвегия, както и провеждане на обсъждане за ромски женски клубове.

Екипът на Сдружение ЛАРГО-Кюстендил

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Покана за встъпителна пресконференция


 

ИМАМ ЕДНА МЕЧТА

Каква е първата ви асоциация, когато чуете „ранни бракове”, „деца раждат деца”, „отпадане от училище”, „неграмотност”? Да, „циганките”. Дори и зад маската на политическата коректност да ги наричат „ромки”, много хора смятат, че ромските жени сами са си виновни за ситуацията, в която се намират, защото „раждат по много ”, „женят се малки”, „мързеливи са”.

Но проблемът е, че ромските момичета и жени се въртят в омагьосания кръг на една социализация, която не ги зачита като личности, като субекти на житейски планове и човешка воля. Много ромски момичета и жени са двойно дискриминирани и обществото остава глухо за техните проблеми, надежди и мечти.

Ето защо сдружение „ЛАРГО“ - Кюстендил започва реализацията на проект „Имам една мечта”. Проектът ще приложи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество. „Имам една мечта“ се изпълнява в партньорство с норвежката застъпническа организация KUN, която има огромен опит в овластяването на уязвими социални групи и защитата на правата на жените и малцинствата.

 

Искате ли да разберете какво е „директно участие“, какво означава „визуално застъпничество“ и как може да се разкъса омагьосаният кръг бедност-неграмотност-безработица-бедност?

 

Заповядайте на встъпителната пресконференция по проект „Имам една мечта“, която ще се проведе на 25 октомври, понеделник, от 10:30 ч. в пресклуба на БТА в Кюстендил, ул. „Търговска“ 11.

 

За повече информация – Венелин Стойчев (моб. 0887-230-230)  и на мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Проектът „Имам една мечта“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 10 за месеца - 810 общо - 15696

Currently are 2 guests and no members online