ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Резултати от работата на Сдружение ЛАРГО за периода април – юли 2023

header largo dream

28 юли 2023 година

Екипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил има удоволствието да Ви информира за хода на изпълнението на проект „Имам една мечта“.

Продължава работата на активно развитата от март 2023 насам мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир. Целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании. Участниците дискутират различни теми, свързани с проблеми в ромските махали /здравеопазване, инфраструктура, образование, възможности за развитие/, ромски обичаи, традиции, начин на живот, ромска кухня, история на ромския етнос, занимания в свободно време, възможности за кариерно развитие и подобряване на жизнения статус, ролята на жената в ромската общност и т.н.

Паралелно с провеждането на клубните сбирки в периода март – юни 2023 бяха проведени и поредица от обучения за личностни меки умения на различни теми /умения за работа в екип, себеувереност и себевъзприятие, борба със стереотипи и предразсъдъци, управление на времето, възможности за себеразвитие/, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост.

На 8 и 9 юли 2023 г. участниците  в клубовете имаха възможност да се срещнат и запознаят на живо в рамките на първа национална среща на представителите на клубовете, която се проведе в с. Баня, общ. Разлог. В продължение на два дни жените от шестте населени места / Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир/  имаха възможността обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им. Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии и планове за директни застъпнически кампании по отделни населени места.

В рамките на осведомителната информационна кампания през юли и август 2023 бяха изработени и три видеопослания – репортажи, посветени на раните бракове, образованието и ролята и мечтите на ромската жена.

Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог. Много ми харесва да уча за болката. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко“, казва Запринка от с. Ковачево.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

През последните години обаче все повече млади момичета от ромския етнос у нас отиват далеч над установените правила и норми в общността, в която живеят.

Тези жени са обединени от проекта „Имам една мечта“, който изпълнява сдружение ЛАРГО Кюстендил в партньорство със сдружение КУН Норвегия. Основната му цел е да приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на ромските жени и девойки чрез личностни умения и застъпничество, да допринесе за среда, която да зачита ромската жена като личност, а жените да могат да отстояват правата, интересите и мечтите си. Те са създали свои клубове като пространства за сбъдване на мечти без ограничения. Повече:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години “, признава Васи от Врачеш. „Моите родители не са лоши, но те живеят още с традициите. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам. Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи “.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения. Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Ти ако вярваш в себе си, абсолютно всичко можеш да направиш“ – Фонданза, с. Ковачево

Ромите в България обаче все още остават изключени от образованието, а част от причините за това са изпращането на ромски деца в специални училища, дискриминацията,  трудният достъп  до образование поради бедност.

Бедността и липсата на образование  образуват порочен кръг.Поради ограничената осведоменост и липса на финансови възможности, ромските общности често имат и значително по-лош здравен статус.

Затова ако младите роми имат по-добър достъп до образование, те ще могат да са по-силни застъпници на своята общност в бъдеще.  Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 2 за месеца - 2178 общо - 35287

Currently are 4 guests and no members online